Συλλογές
Τίτλος Στατιστική μελέτη περιφερικών νευρικών αποκλεισμών του κάτω άκρου για επίτευξη αναισθησίας σε αρθροσκοπήσεις γόνατος
Εναλλακτικός τίτλος Statistical analysis of peripherals nerves blocks of the limbs for the treatment of arthroskopic knee surgery
Δημιουργός Νούλας, Νικόλαος Ι.
Συντελεστής Βασδέκης, Βασίλειος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 83σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Αrthroscopic knee procedures are one of the most common orthopedic procedures. Blocking branches of the lumbosacral plexus remains the most popular and successful methods of anesthesia for knee arthroscopy. Various types of agents added to solution of local anesthetics such as Opioids, A2 agonists, ketamine, Neostigmine etc, have been studied, by prolonging the analgesic effect and reducing the doses of local anesthetics.The purpose of this study is to clarify whether the addition of Midazolam to Ropivacaine increase the onset of anesthesia for each nerve separately, and prolongs the duration of action. We also want to clarify if it has different effects on motor fibers than in sensory fibers.Statisticians, interest times when reduced the sensory and motor scales from 2 to 1 for each nerve separately from postanaesthesia care unit and at specific times.The main question is why the patients coming to the recovery unit from different nerves have different levels of motor or sensory block; In other words, what are the factors that lead to this result? Answer to this question will be create logistic regression model where the dependent variable are bivalent (1 = paresis & 2 = paralysis) and independent variables are continuous and categorical.
Οι αρθροσκοπήσεις γόνατος θεωρούνται από τις διαδεδομένες ορθοπεδικές επεμβάσεις. Ο αποκλεισμός κλάδων του οσφυοϊερού πλέγματος παραμένει ένας επιτυχημένος τρόπος αναισθησίας για αρθροσκοπήσεις. Έχουν μελετηθεί διάφοροι φαρμακευτικοί παράγοντες προστιθέμενοι στο διάλυμα του τοπικού αναισθητικού όπως Οπιοειδή, Α2 Αγωνιστές, Κεταμίνη κ.λ.π. οι οποίοι παρατείνουν το αναλγητικό αποτέλεσμα και μειώνουν τη δόση του τοπικού αναισθητικού. Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να διευκρινίσουμε εάν η προσθήκη Μιδαζολάμης στο τοπικό αναισθητικό (Ροπιβοκαϊνη) επιταχύνει την έναρξη της αναισθησίας για το κάθε νεύρο ξεχωριστά και παρατείνει τη διάρκεια δράσης της. Επίσης, θέλουμε να διευκρινίσουμε αν η Μιδαζολάμη έχει διαφορετικά αποτελέσματα στις κινητικές ίνες απ' ότι στις αναισθητικές ίνες. Στατιστικό ενδιαφέρον έχουν οι χρόνοι όπου μεταπίπτουν οι αισθητικές και κινητικές κλίμακες από 2 σε 1 για κάθε νεύρο ξεχωριστά από τη μονάδα μεταναισθητικής φροντίδας και σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Επίσης, θα μας απασχολήσει το ερώτημα γιατι ο/η ασθενής στην ανάνηψη για διαφορετικά νεύρα έχει διαφορετικό επίπεδο αποκλεισμού είτε κινητικού είτε αισθητικού. Με άλλα λόγια ποιοί είναι οι παράγοντες που μας οδηγούν σε αυτό το αποτέλεσμα; Στην ερώτηση αυτή απάντηση θα δοθεί δημιουργώντας μοντέλα όπου η εξαρτημένη μεταβλητή είναι δίτιμη (1=υπαισθησία και 2=αναισθησία ή παράλυση) και οι ανεξάρτητες μεταβλητές μας είναι συνεχείς και κατηγορηματικές χρησιμοποιώντας τη λογιστική παλινδρόμηση.
Λέξη κλειδί Αρθροσκόπηση γόνατος
Αναισθησία
Μιδαζολάμη
Λογιστική παλινδρόμηση
Ημερομηνία 30-11-2010
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/