Συλλογές
Τίτλος Ανάλυση χρονολογικών σειρών με χρήση συναρτήσεων Wavelet
Δημιουργός Λεβεντόπουλος, Γεώργιος Χρ.
Συντελεστής Ζαζάνης, Μιχαήλ
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 100σ.
Γλώσσα el
Περίληψη There are several methods through time series analysis can be obtained.Among them is the analysis through wavelet functions. The idea lying behindthis analysis is the representation of the time series as a linear combination ofwavelets. Through wavelets we can learn how the time series changes along thetime for different scales. In the present dissertation we describe the historicalperspective of wavelets, we give their theoretic setting and we describe the waythrough which these are used in the analysis of time series. An implementationof the method in true data, gives us the opportunity to compare the severalwavelet filters.
Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι για να αναλύσουμε μια χρονολογική σειρά.Μεταξύ αυτών είναι και η ανάλυση μέσω των συναρτήσεων wavelets. Η ιδέαπίσω από την ανάλυση αυτή είναι η αναπαράσταση της χρονολογικής σειράςστη μορφή ενός γραμμικού συνδυασμού από wavelets. Μέσω των συναρτήσεωνwavelet μπορούμε να μάθουμε πως μια χρονολογική σειρά μεταβάλλεταιδιαχρονικά για διαφορετικές κλίμακες εάν την ξανά εκφράσουμε μέσωwavelets. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, περιγράφουμε ιστορικά στοιχείασχετικά με τα wavelets, δίνουμε το θεωρητικό υπόβαθρό τους και περιγράφουμετον τρόπο με τον οποίο αυτά εφαρμόζονται στην ανάλυση των χρονολογικώνσειρών. Μια εφαρμογή της μεθόδου σε πραγματικά δεδομένα, μας δίνει τηδυνατότητα να συγκρίνουμε διάφορα φίλτρα wavelet που υπάρχουν.
Λέξη κλειδί Συναρτήσεις wavelet
Χρονολογικές σειρές
Ημερομηνία 31-01-2010
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/