Συλλογές
Τίτλος Η καμπύλη επιτοκίων
Εναλλακτικός τίτλος Yield curve
Δημιουργός Λίγκας, Παναγιώτης
Συντελεστής Ζυμπίδης, Αλέξανδρος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 91σ.
Γλώσσα el
Περίληψη The yield curve is one of the tools used by fixed income analysts to understand conditions in financial markets. Its chart shows the spot rates(which are calculated by bonds) for different times to maturity. Each country–bond issuer has its own yield curve which is valid for a specific time.The main component of the yield curve is the bond, which varies depending on its characteristics. But its fundamental cornerstone is the theory of term structure of interest rates which allows us to calculate the spot rates for different maturities. The final form of the yield curve is the result of the use of statistical models on the calculated spot rates. Thus we have the yield curve graph for a specific time. But the analysis does not stop here. By collecting yield curves from a specific model for a length of time, we can use time series analysis to construct a dynamic model of the yield curve which gives future projections for curve.This paper, amid the economic hardship we are experiencing, aims to inform about the financial markets’ evaluation tool called yield curve.
Η καμπύλη επιτοκίων είναι ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι αναλυτές σταθερού εισοδήματος για να κατανοήσουν τις συνθήκες που επικρατούν στις οικονομικές αγορές. Στο γράφημά της απεικονίζονται τα τρέχοντα επιτόκια (που υπολογίζονται από ομόλογα) σε συνάρτηση με το χρόνο ως τη λήξη. Κάθε κράτος – εκδότης ομολόγων έχει τη δική του καμπύλη επιτοκίων η οποία ισχύει για μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Το βασικό συστατικό της καμπύλης επιτοκίων είναι το ομόλογο, το οποίο διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που έχει. Ο θεμελιώδης όμως λίθος της είναι η θεωρία της διάρθρωσης των επιτοκίων η οποία μας επιτρέπει να υπολογίσουμε τα τρέχοντα επιτόκια για διάφορες λήξεις. Η τελική μορφή της καμπύλης επιτοκίων προκύπτει από τη χρησιμοποίηση στατιστικών μοντέλων πάνω στα υπολογισμένα τρέχοντα επιτόκια. Έτσι προκύπτει το γράφημα της καμπύλης επιτοκίων για μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Όμως η ανάλυσή της δεν σταματάει εδώ. Συγκεντρώνοντας καμπύλες επιτοκίων από συγκεκριμένο μοντέλο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορούμε χρησιμοποιώντας την ανάλυση χρονοσειρών, να κατασκευάσουμε ένα δυναμικό μοντέλο καμπύλης επιτοκίων τα οποίο θα μας δίνει μελλοντικές προβλέψεις για την καμπύλη. Η παρούσα εργασία, εν μέσω των οικονομικών δυσμενών συνθηκών που διανύουμε, έχει ως στόχο να ενημερώσει για το οικονομικό εργαλείο αξιολόγησης των αγορών που ονομάζεται καμπύλη επιτοκίων.
Λέξη κλειδί Καμπύλη επιτοκίων
Θεωρία της διάρθρωσης των επιτοκίων
Yield curve
Ημερομηνία 31-12-2010
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/