Συλλογές
Τίτλος Ασφαλίσεις σκαφών αναψυχής: ανάλυση του κλάδου
Δημιουργός Ραφελέτου, Ελευθερία
Συντελεστής Φράγκος, Νικόλαος
Οικονομικό Πανεπιστήμο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 104σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Η παρούσα εργασία στηρίχτηκε σε ερωτηματολόγιο που εστάλη σε 23 ασφαλιστικές εταιρίες της Ελλάδος (οι Εταιρίες αυτές κατέχουν το σύνολο σχεδόν της παραγωγής, όσον αφορά στην ασφάλιση σκαφών αναψυχής, στα οποία απευθύνθηκε το σχετικό ερωτηματολόγιο). Στο ερωτηματολόγιο, απάντησαν, αποστέλλοντας τα σχετικά στοιχεία, 23 Εταιρίες. Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των παραπάνω στοιχείων παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία ως εξής:• Κεφάλαιο 2ο: Παρουσιάζονται τα γενικά στοιχεία του κλάδου ασφάλισης των σκαφών αναψυχής και οι εξαγόμενοι από αυτά δείκτες• Κεφάλαιο 3ο: Παρουσιάζονται τα αναλυτικά μεγέθη του κλάδου ασφάλισης σκαφών αναψυχής, τα ποσοστά συμβολαίων και ζημιών καθώς και οι ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές• Κεφάλαιο 4ο: Υπολογίζονται χρήσιμα ποσοστά και δείκτες για τα παραπάνω μεγέθη• Κεφάλαιο 5ο: Διακρίνονται ανά κατηγορία και έτος το πλήθος και η ασφαλιζόμενη αξία των σκαφών αναψυχής• Κεφάλαιο 6ο: Ποσοστά ζημιάς ανά έτος• Κεφάλαιο 7ο: Ανάλυση ζημιών κατά αιτία και έτος •Στο κεφάλαιο 8 αναλύονται τα στοιχεία που απαιτούνται από κάθε υποψήφιο ασφαλιζόμενο σκάφος από τις εταιρίες προκειμένου να τα επεξεργαστούν και να υπολογισθεί το ασφάλιστρο καθώς και τα κύρια στοιχεία που αναφέρονται σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Αντίστοιχα, στο Παράρτημα Α παρατίθεται δείγμα της φόρμας που ζητείται να συμπληρώσει κάθε υποψήφιος ασφαλιζόμενος και στο Παράρτημα Β δείγμα ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Λέξη κλειδί Hull Insurance
Ασφάλιση σκαφών αναψυχής
Ημερομηνία 30-09-2010
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/