Συλλογές
Τίτλος Ανάλυση της πρόσφατης δημοσιονομικής κρίσης στην Ελλάδα και σύγκριση με την αντίστοιχη στην Ιταλία
Δημιουργός Παναγιώτου, - Μηνιάτη Ελευθερία
Συντελεστής Πεπελάση, Ιωάννα-Σαπφώ
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 300σ. : πίν.
Γλώσσα el
Περίληψη Στην παρούσα μελέτη γίνεται προσπάθεια ανάλυσης των αιτιών και συνεπειών της πρόσφατης δημοσιονομικής κρίσης στην Ελλάδα όπως και αξιολόγησης της οικονομικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της. Παραπέρα επιχειρείται σύγκριση της κρίσης με την αντίστοιχη στην Ιταλία στους παραπάνω άξονες.Στην Εισαγωγή προσδιορίζεται το περιεχόμενο, τα χαρακτηριστικά και αναλύονται τα αίτια της σύγχρονης δημοσιονομικής κρίσης ως πρόβλημα των οικονομιών μετά το τέλος της ‘Χρυσής Εποχής’ της μεταπολεμικής περιόδου 1950-1973. Ακολουθεί το 1ο Κεφάλαιο με εκτενή παρουσίαση των πλευρών του φαινομένου της δημοσιονομικής κρίσης όσον αφορά την διαπλοκή της με την ύφεση στην πραγματική οικονομία και τις επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Παράλληλα αναλύεται η διαδικασία εξέλιξης του χρέους σύμφωνα με το υπόδειγμα Domar. Επίσης εξετάζεται η πορεία της και η πιθανή μετεξέλιξη της σε κρίση χρέους. Για την πληρέστερη κατανόηση όλων των πτυχών της δημοσιονομικής κρίσης η θεωρητική παρουσίαση τεκμηριώνεται από την πρόσφατη εμπειρία των δημοσιονομικών κρίσεων οι οποίες ακολούθησαν την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2008.Στο 2ο Κεφάλαιο εξετάζεται διεξοδικά η δημοσιονομική κρίση στην Ελλάδα, μέσα στο γενικότερο πλαίσιο των οικονομικών εξελίξεων της τελευταίας δεκαετίας και υπό το πρίσμα των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας που οδήγησαν στην κρίση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αποκάλυψη του μηχανισμού δημιουργίας της κρίσης με αλληλεπίδραση της ανορθολογικής διάρθρωσης της εθνικής οικονομίας, της έλλειψης ανταγωνιστικότητας και των αδυναμιών της δημοσιονομικής διαχείρισης. Μετά την παρουσίαση των αιτιών και την ανίχνευση των συνεπειών στην πραγματική οικονομία και το πιστωτικό σύστημα, αξιολογείται η πολιτική υπέρβασης στα πλαίσια των προγραμμάτων τα οποία επεβλήθησαν από τους δανειστές και η διαχείριση της κρίσης από την ΟΝΕ. Η εκτίμηση στηρίζεται στα μέχρι τώρα αποτελέσματα των επιβληθέντων μέτρων και στην εκτίμηση των όρων σταθεροποίησης του χρέους κατά το μοντέλο Domar. Τέλος διατυπώνονται προτάσεις διεξόδου με βασικό άξονα την ανάπτυξη.Στο 3ο Κεφάλαιο αναλύεται η πρόσφατη δημοσιονομική κρίση στην Ιταλία, η οποία ακολούθησε την ύφεση μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική αναταραχή του 2007-2008. Τονίζονται τα χαρακτηριστικά της οικονομίας και επισημαίνονται οι αδυναμίες διαρθρωτικού χαρακτήρα, οι οποίες διαιωνίζουν τα υψηλά επίπεδα χρέους το οποίο σύμφωνα με το υπόδειγμα Domar είναι δύσκολο να μειωθεί. Εκτιμάται ακόμα η αποτελεσματικότητα της πολιτικής διαχείρισης της κρίσης, η οποία απέτρεψε την μετεξέλιξη της σε κρίση χρέους. Ακόμα διατυπώνονται κάποιες προτάσεις για την αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος της αδύναμης ανάπτυξης και χαμηλής παραγωγικότητας.Στο 4ο Κεφάλαιο επιχειρείται αντιπαραβολή των αιτιών, των συνεπειών, της εξέλιξης των κρίσεων και των υιοθετηθέντων προγραμμάτων υπέρβασης της κρίσης στις δύο χώρες. Εντοπίζονται τα κοινά στοιχεία και οι διαφορές. Στην βάση των αξιολογήσεων προκύπτουν και τα συμπεράσματα για διέξοδο, η οποία απαιτεί αλλαγή πλεύσης της Ευρωζώνης προς την κατεύθυνση της πραγματικής σύγκλισης με αναπροσαρμογή της πολιτικής και θεσμική μεταρρύθμιση.
Λέξη κλειδί Οικονομική κρίση
Χρηματοοικονομική κρίση
Χρέος
Χρεωκοπία
Financial crisis
Public debt
Bankruptcy
Ημερομηνία έκδοσης 2014