Συλλογές
Τίτλος Ποσοτικά μοντέλα χρεωκοπίας κρατών : εφαρμογές δυναμικού προγραμματισμού.
Δημιουργός Σταύρακας, Μιχάλης
Συντελεστής Φιλιππόπουλος, Απόστολος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 175σ. : πίν.
Γλώσσα el
Περίληψη Στη παρούσα Διατριβή παρουσιάζουμε τέσσερα αντιπροσωπευτικά μοντέλα από τη βιβλιογραφία των ποσο-τικών μοντέλων χρεοκοπίας αναδυόμενων οικονομιών και τους κώδικες επίλυσης τους σε περιβάλλον προγραμ-ματισμού Matlab. Τα μοντέλα αυτά προέρχονται από τις ακόλουθες εργασίες 1) «Default Risk and Income Fluctuations in Emerging Economies» της Christina Arellano (2008), 2) «Defaultable Debt, Interest Rates, and the Current Account» των Mark Aguiar και Gita Gopinath (2006), 3) «Fiscal Policy and Default Risk in Emerging Markets» των Cabriel Cuadra, Juan M.Sanchez και Horacio Sapriza (2009) και 4) «Sovereign Default, Private Sector Creditors and the IFIs» της Emine Boz (2011). Οι εργασίες των Arellano (2008) και Aguiar και Gopinath (2006) ήταν οι πρώτες που υιοθέτησαν το θεωρητικό μοντέλο των Eaton και Gersovitz (1981) αναλύοντας ποσοτικά τη διαμόρφωση και εξέλιξη της πιθανότητας χρεοκοπίας των αναδυόμενων οικονομιών όταν αυτή εξαρτάται από την διαμόρφωση βασικών μακροοικονομικών μεταβλητών των οικονομιών αυτών όπως το εισόδημα (ΑΕΠ) και το καθαρό εξωτερικό τους χρέος (ως ποσοστό του ΑΕΠ). Οι αναδυόμενες οικονομίες σε σύγκριση με τις ανεπτυ-γμένες οικονομίες χαρακτηρίζονται από υψηλότερα, με μεγαλύτερη διακύμανση και αντικυκλικά επιτόκια, μεγαλύτερη διακύμανση του ΑΕΠ, πιο αντικυκλικές καθαρές εξαγωγές και υψηλότερη διακύμανση της κατανά-λωσης από αυτή του ΑΕΠ. Η μεγάλη διακύμανση του επιτοκίου δανεισμού των αναδυόμενων οικονομιών θεω-ρείται μια από τις βασικότερες αιτίες για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των οικονομικών τους κύκλων. Συνεπώς, ένα επιτόκιο δανεισμού το οποίο εξαρτάται από τη πιθανότητα χρεοκοπίας (η οποία αντανακλά τη κατάσταση της οικονομίας- πραγματοποίηση ΑΕΠ και καθαρό εξωτερικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ) της οικονομίας συνή-θως χρησιμοποιείται στα ποσοτικά μοντέλα χρεοκοπίας των αναδυόμενων οικονομιών για την αναπαραγωγή των παρατηρούμενων στατιστικών ιδιοτήτων των βασικών μακροοικονομικών τους μεταβλητών. Κάποιες μελέ-τες υποθέτουν ένα εξωγενή τρόπο εξέλιξης του επιτοκίου δανεισμού. Αντίθετα, τα ποσοτικά μοντέλα μελέτης της χρεοκοπίας των αναδυόμενων οικονομιών παρέχουν μικροθεμελίωση για το επιτόκιο δανεισμού βασιζόμενο στη πιθανότητα χρεοκοπίας. Οι Gabriel Cuadra, Juan M.Sanchez και Horacio Sapriza (2009) επεκτείνουν τα βα-σικά ποσοτικά μοντέλα των Arellano (2008) και Mark Aguiar και Gita Gopinath (2006) με τη μελέτη των χαρα-κτηριστικών της δημοσιονομικής πολιτικής των αναδυόμενων οικονομιών και την αλληλεπίδραση της με τη πι-θανότητα χρεοκοπίας τους, ενώ η Emine Boz (2011) εισάγει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ως εναλλακτική πηγή άντλησης πιστώσεων για μια αναδυόμενη οικονομία σε περιόδους αδυναμίας εύρεσης φθηνών πιστώσεων από τις αγορές (περίοδοι ύφεσης της οικονομίας) ή λόγω αποκλεισμού, έστω και προσωρινού, από αυτές. Μέσω της ποσοτικής επίλυσης των μοντέλων αυτών μας δίνεται η ευκαιρία να μελετήσουμε τεχνικές επίλυσης του προβλήματος της ενισχυτικής μάθησης. Η ενισχυτική μάθηση είναι μια κλάση προβλημάτων μάθησης που ασχολούνται με την επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων σε άγνωστα, αβέβαια και δυναμικά περιβάλλοντα. Σε όλα τα μοντέλα χρησιμοποιούνται Μαρκοβιανές αλυσίδες απόφασης. Όλα τα μοντέλα λύνονται με αριθμητικές μεθόδους ακολουθώντας τη μέθοδο του Δυναμικού Προγραμματισμού. Ο Δυναμικός Προγραμματισμός είναι μια από τις θεμελιώδης μεθόδους για την επίλυση του προβλήματος της ενισχυτικής μάθησης. Με τον όρο Δυναμικός Προγραμματισμός αναφερόμαστε σε μια συλλογή αλγορίθμων που απαιτούν το πλήρες μοντέλο του οικονομικού περιβάλλοντος που μελετάμε για τον υπολογισμό βέλτιστων πολιτικών. Συγκεκριμένα, σε όλα τα μοντέλα εφαρμόζεται ένας από τους πιο γνωστούς αλγόριθμους Δυναμικού Προγραμματισμού, ο αλγόριθμος επανάληψης ή βελτίωσης της συνάρτησης αξίας (value function iteration). Επιπλέον μελετάται και η τεχνική της διακριτικοποίησης του χώρου των πιθανών καταστάσεων της οικονομίας εφαρμόζοντας τη σχετική μεθοδολογία που παρουσιάζει στην εργασία του ο George Tauchen (1985). Η συνεισφορά αυτής της Διατριβής συνίσταται στη παρουσίαση των βασικών ποσοτικών μοντέλων χρεοκοπίας αλλά και του πλήρες κώδικα επίλυσης τους σε περι-βάλλον προγραμματισμού Matlab.
Λέξη κλειδί Εισόδημα
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
Χρεοκοπία
Αναδυόμενη οικονομία
Income
Gross Domestic Product
Ημερομηνία έκδοσης 2013