Συλλογές
Τίτλος Human intelligence and neuro-linguistic programming; reinforcing the efforts of human rights protection
Εναλλακτικός τίτλος Ανθρώπινη νοημοσύνη και νευρογλωσσικός προγραμματισμός; ενισχύοντας τις προσπάθειες προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Δημιουργός Βλάχου, Μαριανίκη, Vlachou, Marianiki
Συντελεστής Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies
Roumanias, Konstantinos
Bourantonis, Dimitrios
Siotis, Dimitrios
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 83p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10436
Περίληψη Combining Human Intelligence and Human Rights protection has proven both exigent and challenging. This study evaluates Neuro-Linguistic Programming (NLP) as a potential tool that can optimise human rights protection in Human Intelligence contexts. The research provides a multidisciplinary approach that examines the human brain, social influence theory, and NLP techniques in order to understand the cognitive processes underlying human behaviour in social situations. Neuro-Linguistic Programming techniques, such as mirroring, anchoring, reframing, and meta-programs, can be effective in achieving strategic objectives, but must also be balanced with ethical considerations. The findings suggest that NLP techniques can be invaluable for human rights protection in Human Intelligence in a wide variety of different settings, but practitioners must be mindful of the potential risks and use the techniques in an ethical and responsible manner. Further research is necessary to develop a better understanding of the capacity of such practices and how ethical concerns can be addressed. Overall, the study highlights the potential that Neuro-Linguistic Programming techniques have regarding achieving human rights protection in Human Intelligence.
Η συμβίωση της ανθρώπινης νοημοσύνης και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τα χρόνια έχει αποδειχθεί τόσο επιτακτική, όσο και απαιτητική. Η παρούσα μελέτη αξιολογεί τον Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό (NLP) ως ένα πιθανό εργαλείο που μπορεί να βελτιστοποιήσει την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα πλαίσια της Ανθρώπινης Νοημοσύνης. Η έρευνα παρέχει μια διεπιστημονική προσέγγιση που εξετάζει τον ανθρώπινο εγκέφαλο, τη θεωρία της Κοινωνικής Επιρροής και τις τεχνικές Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού προκειμένου να κατανοηθούν οι γνωστικές διαδικασίες που διέπουν την ανθρώπινη συμπεριφορά σε κοινωνικές καταστάσεις. Οι τεχνικές Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού, όπως ο κατοπτρισμός, η αγκύρωση, η αναπλαισίωση και τα μετα-προγράμματα, μπορούν να είναι αποτελεσματικές για την επίτευξη στρατηγικών στόχων, αλλά είναι απαραίτητο να εξετάζονται και μέσα από ηθικά και δεοντολογικά φίλτρα κατά την εφαρμογή τους. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι τεχνικές Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού μπορεί να είναι ανεκτίμητες για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ανθρώπινη Νοημοσύνη σε ποικίλα διαφορετικά πλαίσια. Οι επαγγελματίες, όμως, πρέπει να αξιολογούν τους πιθανούς κινδύνους που ελλοχεύουν και να χρησιμοποιούν τις τεχνικές με ηθικό και υπεύθυνο τρόπο. Ως αποτέλεσμα, διαφαίνεται πως απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την καλύτερη κατανόηση της ικανότητας τέτοιων πρακτικών και του τρόπου με τον οποίο μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτοί οι ηθικοί προβληματισμοί. Συμπερασματικά, η μελέτη υπογραμμίζει τις πολύπλευρες δυνατότητες που έχουν οι τεχνικές Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού όσον αφορά στην επίτευξη της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ανθρώπινη Νοημοσύνη.
Λέξη κλειδί Κοινωνική επιρροή
Ανθρώπινη νοημοσύνη
Νευρογλωσσικός προγραμματισμός
Ανθρώπινα δικαιώματα
Εγκεφαλική λειτουργία
Human intelligence
Neuro-linguistic programming
Social influence
Human rights
Brain function
Διαθέσιμο από 2023-04-19 01:10:46
Ημερομηνία έκδοσης 2023
Ημερομηνία κατάθεσης 2023-04-19 01:10:46
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/