Συλλογές
Τίτλος Τουρισμός στα χρόνια του Covid-19: πως άλλαξαν τα δεδομένα του τουρισμού πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πανδημία
Εναλλακτικός τίτλος Tourism in the time of Covid-19: how tourism changed before, during and after the pandemic
Δημιουργός Παπουλίδου, Αικατερίνη
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Ήντουνας, Κωνσταντίνος
Σκαρμέας, Διονύσιος
Αργουσλίδης, Παρασκευάς
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 92σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10276
Περίληψη This paper aims to provide insight into the ongoing COVID-19 outbreak and its potential short- and medium-term impacts on tourist behavior. In detail, a bibliographic review is made of the course of tourism before, during and after the pandemic, with a special emphasis on the Post-Covid era and tourist consumption behavior,The structure of the work is divided into 5 chapters:Chapter 1: Pandemic, tourism and tourist attitudeChapter 2: Tourism during the pandemicChapter 3: The ConsumerChapter 4: After the Pandemic: The new data in the Tourism industryChapter 5: After the pandemicAt the end, since the above has been analyzed, I list the conclusions and the bibliography.
Αυτή η εργασία έχει ως στόχο να δώσει μια εικόνα της συνεχιζόμενης επιδημίας COVID-19 και των πιθανών βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων επιπτώσεών της στη συμπεριφορά των τουριστών. Αναλυτικά, γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση της πορείας του τουρισμού πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά την πανδημία, με ιδιαίτερη έμφαση στην Post Covid εποχή και την τουριστική καταναλωτική συμπεριφορά. H δομή της εργασίας χωρίζεται σε 5 κεφάλαια:Κεφάλαιο 1ο : Πανδημία, τουρισμός και στάση τουριστώνΚεφάλαιο 2ο : Τουρισμός κατά τη διάρκεια της πανδημίας Κεφάλαιο 3ο : Ο Καταναλωτής Κεφάλαιο 4ο : Μετά την Πανδημία: Τα νέα δεδομένα στον κλάδο του Τουρισμού Κεφάλαιο 5ο : Μετά την πανδημία Στο τέλος εφόσον έχουν αναλυθεί τα παραπάνω, αναγράφω τα συμπεράσματα και την βιβλιογραφία.
Λέξη κλειδί Πανδημία
Τουρισμός
Συμπεριφορά τουριστών
Pandemic
Tourism
Tourist behavior
Διαθέσιμο από 2023-03-30 19:45:08
Ημερομηνία έκδοσης 30-03-2023
Ημερομηνία κατάθεσης 2023-03-30 19:45:08
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/